Tein lakialoitteen isyyslain 44 §:n muuttamisesta ja sen lähetekeskustelu käytiin eduskunnassa 25.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. Lakialoitteessa on kyse siitä, että kerran vahvistettu isyys tulee voida muuttaa, mikäli voidaan osoittaa, ettei isäksi vahvistettu olekaan lapsen oikea isä.

Tällä hetkellä voimassa olevan isyyslain 44§ estää lapsen edun toteutumisen tapauksissa, jossa isyyden korjaamisen olisi lapsen edun mukaista. Laki sallii nyt tilanteen, jossa isäksi voidaan vahvistaa vasten tahtoa henkilö, joka voi kiistatta osoittaa, ettei ole lapsen isä. Määräajan umpeuduttua tätä oikeuden päätöksella vahvistettua isyyttä ei voi tosiasiallisesti millään tavoin enää isäksi vahvistetun toimesta muuttaa, vaikka, esimerkiksi geeniteknologialla voidaan osoittaa kiistatta, että isäksi vahvistettu ei ole lapsen oikea isä.

Eduskunnan täysistunnossa pitämäni esittelypuheevuoro löytyy videoituna täältä: Puhe isyyslaista eduskunnan täysistunnossa.

Esittelypuheenvuoron teksti:

LA13/2020

Arvoisa puhemies,

Käsittelemme lakialoitetta isyyslain 44§:n kumoamisesta.

Isyyslain 44 § mukaan kanne isyyden kumoamiseksi tulee nostaa kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä, kun kanteen nostajana on äiti, mies, joka katsoo olevansa äidin avioliiton aikana syntyneen lapsen isä, tai mies, jonka isyys on todettu avioliiton perusteella.

Jos miehen isyys on vahvistettu tunnustamisen perusteella, isyytensä tunnustaneen miehen ja äidin on pantava kumoaminen vireille kahden vuoden kuluessa siitä, kun isyys on vahvistettu. 

Määräajan päättymisen jälkeen kanne voidaan ottaa käsittelyyn vain laillisen esteen tai ”erittäin painavan syyn” perusteella. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan painavaksi syyksi ei kuitenkaan ole riittänyt edes se, että isyystutkimuksen mukaan henkilö osoittautuu 99,9 %:n varmuudella ei-biologiseksi isäksi. 

Jos isyys on avioliiton perusteella todettu tai digi- ja väestötietoviraston päätöksellä vahvistettu eikä isyyttä kumota määräajassa, joutuu mies lain mukaan myös elatusvelvolliseksi lapsen täysi-ikäisyyteen saakka.

Elatusvelvollisuudesta koituvien elatusmaksujen lisäksi lapsella on oikeus sekä ei-biologisen vanhemman että isovanhempien perintöön, vaikka testamentilla muuta määrättäisiin. Väärän isyyden tapauksissa tällaista asiantilaa voi pitää kohtuuttomana. 

Tällä loitteella on kaksi tavoitetta: virheellisten isyyssuhteiden korjaaminen sekä perhe-elämän suojaaminen. Ei-biologinen isyys voi paljastua lapsen ollessa minkäikäinen tahansa, ja siksi isyyden kumoamisen määräaika on poistettava.

Juridisten velvoitteiden lisäksi tällaisissa tapauksissa on huomioitava myös asianosaisille aiheutuvat henkiset kärsimykset ja niistä selviäminen. 

Lain tullessa voimaan sen tulee koskea kaikkia jo nyt voimassa olevia virheellisiä isyyssuhteita, joihin tulee tarjota mahdollisuus oikaista isyyssuhteen tila vastaamaan sitä, mikä on totta.