Hallitus antoi tällä viikolla esityksen, joka koskee kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten käsittelyä. Uusintahakemuksella tarkoitetaan turvapaikanhakijan uutta kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta, jonka tämä tekee saatuaan lainvoimaisen kielteisen päätöksen ensimmäiseen hakemukseensa.

Hallituksen antamassa esityksessä uusintahakemusten käsittelyä halutaan tehostaa ja estää hakemusprosessin väärinkäytöksiä. Lakimuutos ei estä uusintahakemuksen tekemistä, mutta se asettaa hakemuksen tekemiselle tiettyjä ehtoja – hakijan on pystyttävä esittämään riittävät perustelut sille, miksi uusintahakemuksessa esiin tuodut perustelut turvapaikan saamiseksi esitetään vasta nyt, eikä alkuperäisessä, jo käsitellyssä hakemuksessa. Maahanmuuttovirasto ratkaisee, ovatko perusteet uusintahakemukselle riittävät.

Toimiva hakujärjestelmä edellyttää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö poistuu tai poistetaan maasta nopeasti. Turvapaikkahakemusta jättävän henkilön tulee ymmärtää, että kielteinen päätös johtaa varmaan palauttamiseen. Tällä hetkellä näin ei aina tapahdu.

On ilmeistä, että nykytilanteessa uusintahakemuksia käytetään lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanon viivyttämiseksi. Kielteisen päätöksen saanut hakija hyötyy siitä, että uusintahakemuksen käsittelyyn kuluu aikaa ja prosessi pitkittyy. Järjestelmän toimivuuden kannalta hakemusprosessi on saatava nopeaksi, uusintahakemuksen mahdollisuutta rajoitettava ja maasta poistaminen on pantava toimeen uusintahakemuksen käsittelyn keskeneräisyydestä riippumatta.

Pitkä käsittelyprosessi ja tieto rajattomasta uusintahakemisen mahdollisuudesta on voimakas vetovoimatekijä järjestelmää väärinkäyttäville henkilöille, joten Suomeen saattaa saapua lähtökohtaisesti runsaastikin sellaisia hakijoita, joilla ei tosiasiassa ole edellytyksiä turvapaikkaa saada.

Uusintahakemuskierteen käyttäminen lainvoimaisen päätöksen lykkäämiseen rasittaa turvapaikkajärjestelmää merkittävästi. Hallituksen vastikään julkaisema esitysluonnos parantaa tilannetta erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa uusintahakemusta käytetään hakemusprosessin viivyttämiseksi. Jatkossa esimerkiksi vasta lentokentällä esitetty uusintahakemus, jolla ei ole tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, ei keskeytä palauttamista.

Mitä nopeammin kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat poistuvat Suomesta, sen oikeudenmukaisempi tilanne on todellisten avun tarvitsijoiden ja veronmaksajien kannalta. Säilöönoton kynnyksen on oltava nykyistä matalampi ja säilöönottojärjestelmän laajuutta ja resursseja on kasvatettava.

Yleisesti ottaen on hyvä asia, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat poistuvat tai poistetaan Suomesta mahdollisimman nopeasti, sillä tämä mahdollistaa rajallisten resurssien kohdentamisen todellisten avuntarvitsijoiden auttamiseen.

Säädöksiä tule muuttaa myös siten, että Migri ja hallinto-oikeus jatkossa julkaisisivat, hakijan anonymiteetti säilyttäen, tekemiensä turvapaikkapäätöksien ratkaisuselostukset. Tämä lisää yleistä tietoisuutta kielteisten päätösten perusteista, esimerkiksi hakijoiden mahdollisista rikoksista. Avoimuus lisää kansalaisten luottamusta tehtyihin ratkaisuihin ja vähentää joidenkin kansalaisten tarvetta estää lainvoimaisten viranomaispäätösten toimeenpanoa esimerkiksi lentokoneissa häiriköimällä. Ratkaisuselostusten avoimella julkaisulla saadaan myös turvapaikkaselostuksilla käytävä pimeä kauppa kuriin.