Arvoisa Puhemies,

Suomi on väkiluvultaan pieni ja siihen nähden pinta-alaltaan iso maa. Julkiselle joukkoliikenteelle riittää asiakkaita siten, että toiminta edes jotenkin kannattaa vain suurimmissa kaupungeissa ja suurten kaupunkien välillä. Näiden keskittymien ulkopuolella valtion tuki liikenteelle on tärkeää jotta yhteyksiä on. Tästä huolimatta oma auto on taajamien ulkopuolella asuville käytännössä välttämätön tarvekalu.

Maamme tiet rapistuvat, sillat eivät kestä uusia isoja rekkoja, joukkoliikennettä pyritään supistamaan haja-asutusalueilla, maan sisäinen lentoliikenne on niin huonosti hoidettu ettei kukaan edes usko sen voivan kasvaa ja niin edelleen.

Liikkuminen on olennainen osa ihmisten elämää. Kaikki eivät asu kaupungissa kävelymatkan tai edes lyhyen bussimatkan päässä koulusta, työpaikasta, kaupasta, neuvolasta tai muista kohteista. On tärkeää, ettei liikennöintikeinojen puute muodosta esteitä normaalille elämälle, johon kuuluu mahdollisuus liikkua paikasta A paikkaan B niin halutessaan. Liikennöintimahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on oltava riittävästi kautta Suomen sillä vajeet niissä eriarvoistavat suomalaisia.

Välikysymyksen tekijät ovat aiheellisesti huolissaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja asianmukaisten liikenneyhteyksien säilymisestä koko maassa. Liikennesektori on keskellä niukkuuden haasteita ja valtavaa rakennemurrosta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä liikennepalveluita on yhtenäistettävä ja sääntelyä purettava asiakaslähtöisyyden sekä palveluiden laadun parantamiseksi.

 

Arvoisa Puhemies,

Viime vaalikaudella Kokoomus toimi tarmokkaasti sen puolesta, että liikenneverkon korjausvelasta tehdään selvitys ja päätetään toimenpiteistä sen kattamiseksi. Silloisen liikenneministerin Paula Risikon johdolla vietiin parlamentaarisen työryhmän työ yksimieliseen päätökseen, ja kaikki puolueet sitoutuivat korjausvelan taittamiseen. Työryhmän suositukset on nyt viety hallitusohjelmaan, jonne on kirjattu historiallinen 600 miljoonan euron panostus perusväylänpitoon. Korjausvelka saadaan tämän myötä laskuun.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa, että edellytykset rautatieliikenteen kilpailun avaamiselle selvitetään ja asiassa edetään toimeenpanoasteelle mahdollisimman nopeasti.  VR:n yksinoikeuteen perustuva järjestelmä ei ole kilpailukykyinen.

Myös rautatieliikenteessä tavoitteena tulee olla, että asiakkaille tarjotaan markkinalähtöisesti enemmän vaihtoehtoja ja palvelut ovat korkeatasoisia sekä kustannustehokkaita.

Suomessa on väkilukuun nähden laajahko lentoasemaverkko. Tämä voisi mahdollistaa kansalaisille ja liikematkustajille ketterämmät yhteydet maan eri puolille sekä ulkomaille myös muualta kuin Helsinki-Vantaalta. Lentoliikenteen kehittämisessä tähtäin tulee olla palvelutarjonnan ja vaihtoehtojen markkinaehtoisessa lisäämisessä. Jo aloitettua lentokenttien yksityistämistä tulee jatkaa. Monopolin purkuun viitoittaa myös EU-lainsäädäntö.

 

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa olla mukana rakentamassa liikenteestä entistä palvelukeskeisempää, ottamalla käyttöön tuottavuutta parantavia digitaalisia innovaatioita ja markkinaehtoisia palveluita.

Meidän tulee pyrkiä kehitykseen, jossa liikenteestä luodaan toimivampi palvelukokonaisuus digitaalisen tiedon, innovatiivisten palveluiden ja robotisaation avulla. Liikenneverkon kehittämisessä lähtökohdan on oltava innovatiivisten ja uusien rahoitusmallien hyödyntäminen sekä mahdollisimman avoimet markkinat.

Kehittämisen kriteereinä tulee olla asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus sekä vastuullisuus.

On tärkeää todeta, että nykyisessä liikennejärjestelmässä on myös hyviä piirteitä, jotka kannattaa säilyttää. Esimerkkinä voi mainita taksiliikenteen luotettavuuden, turvallisuuden ja palvelun ennustettavan laadun. Edelleen, Kelan ja Taksialan yhteistyönä toteuttama kyytien yhdistelyjärjestelmä on erinomainen esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä.

Palvelujen yhdistämisessä nykyajan teknologiaa on otettava ripeämmin käyttöön, kuten esim. yhtenäiset digitaaliset lippu- ja maksujärjestelmät.

Liikennepalveluiden parantamisen lisäksi oleellista on markkinoillepääsyn helpottaminen sekä myös kansallisisten erityisrajoitusten arviointi. Julkisesti rahoitetut palvelut ja  markkinaehtoinen liikenne on saatava tehokkaampaan yhteiseloon.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen liikennekaarihanketta, jossa palvelukokonaisuuksia yhtenäistetään ja markkinoita koskevaa sääntelyä puretaan. Liikennejärjestelmämme on iso kokonaisuus jonka muutokset on tehtävä kokonaisvaltaisesti yksittäisten säätöjen sijaan.

Liikennepalveluiden kehittymistä asiakaslähtöisiksi tulee edistää kaikissa liikennemuodoissa markkinaehtoisesti ja terveen kilpailun pohjalta. Samalla on myös oltava valmius reagoida kehitykseen, mikäli tarvittavia palveluja ei markkinaehtoisesti synny. Tavoitteena tulee olla, että asiakas – kansalainen – löytää mahdollisimman helposti tarvitsemansa kuljetuspalvelun.

 

Arvoisa puhemies,

Liikennepalveluja on nyt ja tulevaisuudessa tarjottava kansalaisille niin maalla kuin kaupungeissa. Tämä vaatii hallitukselta jämerää omistajaohjausta, eikä päätöksiä harvaan asuttujen alueiden liikenneyhteyksistä saa jättää yksittäisen yhtiön – valtionyhtiönkään – tehtäväksi.

Markkinalähtöisyys ei tarkoita toimimista markkinoiden armoilla, vaan palveluiden saattamista terveen kilpailun piiriin. Voittaja on alentuneiden hintojen ja parantuneen palvelun myötä asiakas. Uudet palvelukonseptit eivät poista kokonaan julkisen rahoituksen tarvetta erityisesti harvaan asutuilla alueilla, mutta voivat pysäyttää kustannusten nousun.

Liikennepalveluiden saavutettavuudesta on jatkossakin huolehdittava julkisen sektorin toimin tilanteissa, joissa markkinaehtoisia palveluita ei synny. Tason on oltava sellainen, että kaikki pääsevät liikkumaan, myös henkilökohtaisista liikkumarajoitteista kärsivät henkilöt. Tämä tarkoittaa mm sitä, että kalusto on esteetöntä sekä operoiva henkilökunta osaa ja haluaa avustaa liikuntarajoitteisen henkilön matkustusta.

 

Arvoisa puhemies,

Liikennesektorin vuotuiset markkinat Suomessa ovat yli 30 miljardia euroa. Suuri digitalisaatiomuutos, jossa koko maailma ottaa nyt ensi askeliaan, avaa mahdollisuuden synnyttää uusia palveluita, uusia yrityksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja myös liikennesektorille.

Tavoite on luoda paremmat kulkumahdollisuudet kansalaisille.

Liikennesektorilla on mahdollisuus tehdä isoja ja hyviä muutoksia. Kun syntyy enemmän kilpailua, enemmän vaihtoehtoja ja hinnat laskevat, paikasta A paikkaan B pääsee entistä paremmin. Meidän tehtävämme on suunnitella ja toteuttaa tämä kaikki siten, että suurin hyötyjä ja voittaja on asiakas.