Uuden kokoomusjohtoisen hallituksen yksi tärkeimmistä teemoista on syrjäytymisen, köyhyyden ja terveysongelmien torjuminen. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta etuuksien ja palveluiden parantamiseen, työelämän kehittämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tehdään tuntuvia parannuksia.

Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eurolla kuukaudessa heti ensi vuoden alusta alkaen. Samalla toimeentulotuen perusosaa korotetaan kuudella prosentilla. Lisäksi yksinhuoltajien toimeentulotuen korottamiseen varataan viisi miljoonaa euroa.

Työelämän toimissa painotetaan työkyvyttömyyden ehkäisemistä ja mm. osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantamista. Työ on parasta sosiaaliturvaa ja mitä useampi työikäinen ja -kykyinen suomalainen töissä käy, sitä paremmin pystytään pitämään huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista.

Kokoomuksen tavoite vanhuspalvelulaista toteutuu ja jatkossa lailla turvataan iäkkäiden ihmisten oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan. Ikäihmisille tulee lakisääteinen oikeus palvelusuunnitelmaan ja suunnitelman mukaisiin palveluihin.

Myös omaishoidon tuen saantiedellytyksiä yhdenmukaistetaan. Näin lisätään omaishoitajien keskinäistä yhdenvertaisuutta asuinkunnasta riippumatta. Omaishoitajien jaksamista tuetaan kehittämällä tukipalveluja ja säännöllisiä terveystarkastuksia sekä mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen. Tämä onkin äärimmäisen tärkeää, sillä omaishoitajien työpanos on lähes korvaamaton. Selvitykseen tulee myös omaishoidontuen veronalaisuuden poistamismahdollisuus.

Perhepolitiikan ytimessä ovat palvelut, tulonsiirrot sekä työn ja perhe-elämän entistä helpompi yhteensovittaminen. Erityishuomio kiinnittyy vanhemmuuden tukemiseen, matalan kynnyksen palveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Pidän tärkeänä sitä, että isien vastuuta ja velvollisuuksia lastenhoitoon ja -kasvattamiseen liittyen korostetaan entisestään. Se kuuluu 2000-luvun edistykselliseen yhteiskuntaan.