Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus on päättänyt esittää vuoden 2012 talousarvioon lääkärihelikopteritoiminnan rahoituksen olennaista lisäämistä ja ottaa lääkärihelikopteriverkoston toiminnan rahoituksen vastuulleen. Samassa yhteydessä hallitus esittää uuden helikopteritukikohdan perustamista Pirkanmaalle.

Päätöksien toteutuessa modernin lääkärihelikopterin saavutettavuuden piirissä ovat maantieteellisesti kaikki alueet Suomessa Etelä-Pohjanmaata ja Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta. Asianmukainen viive potilaan saavuttamiseksi on 15-20 minuuttia, eivätkä muille alueille sijoitetut lääkärihelikopterit ennätä em. alueiden potilaita tavoittaa.

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa on hätäkeskuslaitoksen vuoden 2010 tilastojen mukaan 3 200 – 3 500 hälytystä, joissa olisi syytä lähettää ensihoitolääkäri mukaan hälytyskohteeseen. Erityisesti Kaakkois-Suomessa on merkittäviä riskikohteita, kuten tieliikenteen valtaväylät valtatiet 6, 7, 26, 15, 13 ja 12. Niin ikään Kaakkois-Suomessa on valtakunnan vilkkain maaraja ja erittäin suuri raskas liikenne maarajojen yli erityisesti valtateitä 6 ja E18 pitkin.

Hallituksen tulee laajentaa lääkärihelikopterijärjestelmän kattavuutta siten, että myös Etelä-Pohjanmaa ja Kaakkois-Suomi kuuluvat toiminnan piiriin ja että asianmukainen ensihoito voidaan taata näillä alueilla apua tarvitseville riittävän nopealla vasteajalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lääkärihelikopteritoiminnan maantieteellinen kattavuus luodaan sekä varmistetaan se, että Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen asukkaat ovat pelastustoiminnan kattavuuden suhteen tasa-arvoisessa asemassa muihin suomalaisiin nähden?

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2011

Jukka Kopra, kok

Janne Sankelo, kok

 

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin vastaus

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jukka Kopran, kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 427/2011 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lääkärihelikopteritoiminnan maantieteellinen kattavuus luodaan sekä varmistetaan se, että Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen asukkaat ovat pelastustoiminnan kattavuuden suhteen tasa-arvoisessa asemassa muihin suomalaisiin nähden?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaa on Suomessa harjoitettu noin kaksikymmentä vuotta. Tuona aikana lääkärihelikopteritoiminta on vakiinnuttanut paikkansa osana suomalaista ensihoitopalvelua. Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta on aiemmin järjestetty ns. kumppanuusmallilla, jossa pääosa rahoituksesta tuli Raha-automaattiyhdistyksen jakamana avustuksena toiminnasta vastaaville tukiyhdistyksille sairaanhoitopiirien rahoittaessa lääkinnällisen toiminnan. Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä teki 16.9.2009 päätöksen, jonka mukaan lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirretään nykyisiltä alueellisilta tukiyhdistyksiltä uudelle yliopistollisten sairaanhoitopiirien perustamalle hallinnointiyksikölle. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit perustivat 23.6.2010 HEMS Hallinnointi Oy:n (FinnHEMS), joka on valmistellut ensihoitopalvelun tukitoimintojen (lentotoiminta sekä tukikohdat ja niissä käytettävät maayksiköt) operatiivisen vastuun ottamista siten, että vastuu toiminnasta on siirtynyt sille 1.1.2012 alkaen.

Lääkärihelikopterien alueellista ja määrällistä tarvetta on selvitetty sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta usealla tavalla. Tavoitteena on ollut löytää asemapaikkasijoittelu, josta mahdollisimman moni potilas hyötyisi tarvitessaan nopeasti apua samalla kun huomioidaan muun muassa henkilöstön saatavuus, osaaminen sekä pitkät etäisyydet ja tiestö. Selvitystyön pohjalta kuuden helikopterin mallissa suositeltavat tukikohdat olisivat tällöin Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio ja Rovaniemi.

Vuoden 2012 valtion talousarviossa lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaa varten on varattu 22,46 miljoonaa euroa, jolla pystytään rahoittamaan kuuden kopterin toiminta.

Kuuden tukikohdan malliin on päädytty tarkan selvitystyön perusteella, jossa on hyödynnetty tapahtuneiden hälytystehtävien määrää, väestön sijoittumista, ikärakennetta sekä tiestöä ja sen kuntoa. Taloustilanteen vuoksi tässä vaiheessa on ollut mahdollisuus rahoittaa vain kuuden toimivan yksikön mallia. Terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirin on järjestettävä ja suunniteltava alueensa ensihoitopalvelu siten, että muodostuu alueellisesti toiminnallinen kokonaisuus ja että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään muun muassa ensihoitopalvelun järjestämistapa ja palvelun sisältö käsittäen esimerkiksi ambulanssien määrän ja sijoittelun. Näin voidaan turvata palvelut koko maan alueella.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2012

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_427_2011_p.shtml

Päivitetty: 16.1.2012 Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin vastauksella.