jukkakopra.fi-valtatie1_tunnelit

Arvoisa puhemies! Suomi on harvaan asuttu maa, ja liikennejärjestelmämme koskee jokaista suomalaista. Näin ollen myös liikennepoliittinen selonteko on kaikkien suomalaisten kannalta tärkeä paperi. Tämä selonteko on liikennepolitiikan toteuttamisen käsikassara, ja sen avulla kehitetään Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia. On erittäin hyvä, että liikenteen suuntaviivoja ja strategisia kysymyksiä pohditaan laajasti ja ajallisesti pitkällä perspektiivillä, aina vuoteen 2030 asti. On hyvä, että nyt muodostetaan strategia koko liikenteen kehittämiseksi ja yksittäiset hankkeet nivotaan osaksi tätä kokonaisuutta. Uskon, että tämä tarkoittaa sitä, että tempoileva liikennepolitiikka on historiaa ja hankkeet ja suunnitelmat toteutuvat hallitusti suuren vision mukaisesti. On viisasta, että lähtökohdaksi otetaan talouden realiteetit siten, että investointien painopisteitä kohdennetaan pääväylille ja elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin solmukohtiin.

Suomi on lentoliikenteen suhteen melko vilkkaasti liikennöity maa. Olemme saaneet lukea, että Finnair muun muassa on haasteellisessa tilanteessa ja siltä osin Suomen sisäinen lentoliikenne ei ole järin kannattavaa. Viime vuosina monilta maakuntakentiltä on alettu lentää suoria lentoja ulkomaille. Maakuntakentän rooli ei enää ole toimia syöttökenttänä Helsinki-Vantaalle, vaan toiminta voi olla itsenäistä ja kansainvälistä ja kannattavaa. Tämä kehitys on erittäin suotavaa ja kannatettavaa, ja myös valtion tulee kaikin keinoin pyrkiä edistämään maakuntakenttien itsenäistä toimintaa.

Arvoisa puhemies! Pidän erityisen suotavana, että Venäjälle suuntautuva liikenne ja logistiset ratkaisut huomioidaan tässä käsillä olevassa liikennepoliittisessa selonteossa. Erityisen hyviä esimerkkejä ovat E18-tien ja valtatie 6:n perusparannustöiden aloittaminen eteläisessä Kymenlaaksossa sekä välillä Taavetti-Lappeenranta ja niin ikään Luumäki-Imatra-välin kaksoisraiteen suunnittelun aloittaminen. Merkittävä osa Venäjän-viennistämme ja muustakin Venäjän-liikenteestä kulkee näitä reittejä pitkin, ja siten ne ovat olennainen osa vienti-infrastruktuuriamme. Onkin hyvä, että näiden väylien rakentaminen saadaan kehyspäätöksen mukaisesti työn alle. Näiden reittien uudistaminen parantaa luonnollisesti myös kaikkien Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan asukkaiden elämänlaatua.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 18.4.2012

Luettaviessa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_38_2012_vp_1_104_104_p.shtml