Eduskunnan puhemiehelle, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Niiden tehtävänä on edistää hyvän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä sekä tukea kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä maakunnissa. Kun ELY-keskukset vuoden 2010 alusta perustettiin, oli tavoitteena saada aikaan synergiahyötyjä elinkeinojen, liikenteen ja ympäristön osalta. Käytännön kokemukset ovat nyt kuitenkin osoittaneet, ettei tämä tavoite ole täysin toteutunut.

Ongelmallisimmaksi ja tavoitteiden vastaiseksi ELY-keskusten toiminnassa on osoittautunut ympäristöviranomaisen menettely, jonka johdosta moni alueellisen elinvoiman ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta tärkeä ja hyödyllinen hanke on jopa kokonaan kaatunut. Nämä kyseiset hankaluudet koskevat ELY-keskuksia eri puolilla Suomea, mutta pelkästään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vaikutuspiiristä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelta esimerkkejä voisi mainita lukuisia.

Nostettakoon esille nyt kuitenkin Etelä-Karjalasta tapaus Metehe. Yritys aikoi laajentaa toimintaansa tekemällä uuden peltiseinäelementtien tuotantolaitoksen nykyisen laitoksen viereen Joutsenon kankaalle. Kaakkois-Suomen ELY:n Y-puoli vastusti suunnitelmaa, koska laitos sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Näytti siltä, ettei hanke voi toteutua ja työpaikat jäävät syntymättä. ELY:n E-puoli oli kuitenkin antanut samaan aikaan hankkeeseen rahoitusta. Nyt laitosta onneksi rakennetaan monen mutkan kautta, mutta jos E-puolen rahoitusta ei olisi ollut, koko laitosta ei varmaankaan olisi saanut rakentaa Y-puolen vastustuksen vuoksi.

Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja ja lisää verotuloja, eikä näiden tavoitteiden toteutumista saa ainakaan viranomaistoiminnalla hidastaa tai estää. ELY-keskuksilla on kolme suurta vastuualuetta ja näiden vastuualueiden välille tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista siitäkin huolimatta, että niitä ohjataan eri ministeriöiden toimesta. Viranomaisen ja lainsäätäjän on toimittava elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaajana ja edistäjänä, ei päinvastoin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kehittääkseen ELY-keskusten toimintaa, jotta niitä voidaan aidosti kutsua elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäjiksi maakunnissa ja edelleen, että toiminta keskusten sisällä olisi yhdenmukaista?

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2013
Jukka Kopra / kok