Tulevan eduskunnan on edistettävä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Päivähoidon kehittämisen rinnalle on löydettävä lisää ratkaisuja, jotka mahdollistavat työelämän ja perheen arjen tarpeiden yhdistämisen.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan suurimpia haasteita nykypäivänä ovat työn hallitsevuus ajankäytössä, ristiriitaiset odotukset ja velvollisuudet töissä ja kotona, sekä kasvaneet joustavuusvaatimukset työelämässä. Lisäksi Tekniikan Akateemisten tutkimuksen mukaan puolet lapsiperheellisistä kokee hankalaksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen.

Yritysten näkökulmasta perheystävällinen työkulttuuri voi olla joskus haasteellista toteuttaa sen kaikissa merkityksissä kovenevan kilpailun paineen alla. Kuitenkin ymmärretään yhä laajemmin, että hyvä perhe-elämä ja vapaa-aika vaikuttavat työtyytyväisyyteen melko suoraviivaisesti. Myönteiset ja kielteiset elämänkokemukset siirtyvät elämänalueelta toiselle aina lapsen kasvatuksen arkeen saakka.

Miten suhtautua esimerkiksi tilanteeseen, jossa pitäisi jäädä ylitöihin samaan aikaan kun lapsi olisi haettava hoidosta? Löytyykö työaikajärjestelyistä joustoa tarvittaessa? Nähdäänkö työntekijä ihmisenä, jolla on muutakin elämää kuin työelämä?

Työelämää on rakennettava määrätietoisesti perheiden nykypäivän arvomaailmaa tukien. Lainsäädäntöä kehitettäessä on kuitenkin luotava ensisijaisesti kannustimia pakkojen sijaan, jotta aitoa kehitystä saadaan aikaan. Esimerkiksi vanhempainvapaan kehittäminen joustavammaksi ja eri elämäntilanteet tarkemmin huomioivaksi on tulevan eduskunnan tärkeä tehtävä.